Obecní úřad Vrátkov zveřejňuje stavební záměr Chodník podél hlavní silnice II. etapa, vč. vodovodu a VO

29.5.2019

Obecní úřad Vrátkov zveřejňuje stavební záměr Chodník podél hlavní silnice II. etapa, vč. vodovodu a VO 

 

Projektová dokumentace chodník 

 

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C - 1 Technická zpráva
C - 2 Situace širších vztahů

C - 3 Situace

C - 4 Vzorové příčné řezy

C - 5 Příčné řezy

C - 6 Vytyčovací plán

C - 7 Dopravní  značení provizorní I.

C - 8 Dopravní  značení provizorní II.

C - 9 Dopravní  značení provizorní III.

C - 10 Dopravní  značení provizorní IV.

C - 11 Dopravní  značení definitivní

C - 12 Stavební úpravy uličních vpustí

C - 13 Majetkoprávní elaborát

D - Zásady organizace výstavby

 

Architektonické řešení

Architektonické řešení

 

Projektová dokumentace veřejné osvětlení 
 

Dokladová část

Hlavní výkres

Návrh svítidel

Rozpočtová část a soupis materiálu

Seznamy majitelů a uživatelů

Staveniště a provádění stavby

Technické zprávy

 

 

Propojení vodovodu DPS 02/2021

Seznam příloh:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C1 Katastrální situace
C2 Situace stavby
D1 Podélný profil
D2 Vzorový příčný řez
D3 Kladečské schéma
D4 Protlak pod silnicí
D5 Vodovodní přípojka