kanalizace a ČOV

 

Projekt „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“
byl realizován v rámci podprogramu Ministerstva Zemědělství č. 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
a s finančním přispěním Středočeského kraje

                              

 


5.1.2023

Postup při poruše na domácí přečerpávací stanici - ČOV

 


20.7.2021

Návod, údržba a obsluha čerpací šachty Presskan

 


 

 


10.9.2020

 


9.9.2020

Postup pro připojení na kanalizaci

 


6.9.2020

Informace občanům:

Stavba kanalizace a ČOV byla dokončena, předána a zkolaudována. V nejbližší době budou zveřejněny podmínky pro připojení jednotlivých nemovitostí.

Smlouvu, která bude uzavírána s jednotlivými odběrateli (majiteli nemovitostí), si můžete přečíst ZDE.
Přílohu ke smlouvě - všeobecné podmínky si můžete přečíst ZDE.

 


6.7.2020

Informace ke zprovoznění ČOV a kanalizace ve Vrátkově
 

Dne 18. 6. 2020 obec Vrátkov převzala od dodavatele stavby VPK Suchý s.r.o. dokončené dílo ČOV a kanalizace Vrátkov. V současné době probíhá již pouze odstraňování vad a nedodělků.

Ve dnech 25. a 29. 6. 2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
Očekáváme, že v průběhu července nám vydá vodoprávní úřad kolaudační rozhodnutí včetně uvedení ČOV do zkušebního provozu. Po nabytí právní moci rozhodnutí se budou moci začít připojovat na kanalizaci jednotlivé nemovitosti.
Provozovatelem kanalizace bude Obec Vrátkov, která má uzavřenou smlouvu o zajištění servisu při provozování ČOV a kanalizace s firmou Energie AG Kolín (dříve VODOS Kolín). V praxi to bude znamenat, že obec bude zajišťovat administrativu (uzavírání smluv, platby) a Energie AG Kolín se bude starat o provoz a údržbu ČOV a kanalizace. V současné době společně připravujeme smluvní a technické podmínky pro připojení jednotlivých nemovitostí, které bychom chtěli zveřejnit a schválit do konce července.


V. Pažout, starosta

 


3.5.2020

Výzva občanům:

Obec Vrátkov byla vyzvána dodavatelem stavby ČOV a kanalizace Vrátkov firmou VPK Suchý k převzetí stavby.
Pokud má někdo z dotčených občanů jakoukoliv reklamaci prováděných prací, zašlete ji písemně vhozením do schránky OÚ, nebo na email obecvratkov@volny.cz. V případě nebezpečí prodlení též telefonicky na tel. 725 021 069. Termín do 7. 5. 12:00 hod.
Závady, které již byly reklamovány v rámci kontrolních dnů již reklamovat nemusíte.

 


7.9.2019

 

Kontrolní dny stavby

 

se nově posouvají na 12:00, tj. každý lichý týden ve čtvrtek od 12:00 v kanceláři obecního úřadu ve Vrátkově

 

 


20.7.2019

 

V Paloučkách bylo dokončeno potrubí pro odvod vyčištěných vod do Bušince. V místě zůstaly pokácené kmeny a větve dřevin. Pokud má někdo zájem, může si je odvézt na palivo. Je však zakázáno kácení dalších stromů, pálení větví na místě a vjíždění do polí mimo již vyježděné koleje. Mějte na paměti, že projíždíte stavbou a práce provádíte na vlastní nebezpečí.

Majitelé nemovitostí, kteří již máte osazenou domácí čerpací stanici, začněte si zajišťovat provedení přívodu elektro včetně revize. Prováděcí firma chce zahájit vystrojování čerpacích stanic technologií. Koordinátorem mezi Vámi a prováděcí firmou bude pan Jiří Rišlink (tel. 602428179). Volejte mu, když budete mít přívod elekřiny připravený, nebo když budete potřebovat poradit.

 


12.6.2019

 

Způsob osazení domovní čerpací stanice a jejího příslušenství

 

»Příloha

 

 

Poznámky k příloze:

  • Bod a) zajišťuje na své náklady majitel nemovitosti. Doporučujeme práce provádět elektrikářem, který zároveň zajistí revizi provedeného přívodu. Pokud to Vaše nemovitost dovolí, preferujte přívod pod napětím 400V, protože je bez příplatku. Za připojení na napětí 230V bude od Vás požadovat stavební firma příplatek v řádu několika tis. Kč (přesnou částku nyní ještě nevíme).

  • Bod b) upřesňuje způsob osazení ovládací automatiky, kterou dodává stavební firma. Do tohoto místa si necháte zavést přívodní kabel dle bodu a). Upřednostňujte osazení na stěnu rodinného domu, nebo jiné vedlejší stavby. Musíte se vejít do vzdálenosti cca 5,5 m od okraje čerpací stanice. Pokud je vzdálenost větší než 5,5 m (respektive celkem 7 m pro svislé + vodorovné vedení kabelu čerpadla od okraje čerp. stanice), musí se automatika osadit na stojan za který si však připlatíte 750,- Kč + DPH.

  • Práce dle bodu c) provádí stavební firma, kromě napojení splaškové kanalizace z domu do šachty. To si provedete sami.


Všechno, co je zde uvedeno, s Vámi bude ještě jednou probírat pan Brych, když se budete domlouvat na termínu a způsobu osazení čerpací stanice.

Na práce dle bodu a) můžete poptat pana Radovana Suse, tel. 603 494 129.

 

 


4.6.2019

 

Kontrolní dny stavby

 

Každý lichý týden ve čtvrtek od 13:00 v kanceláři obecního úřadu ve Vrátkově se konají kontrolní dny stavby. Kontrolních dnů se pravidelně zúčastňují zástupci dodavatelské firmy, stavební dozor investora, starosta obce, případně další účastníci výstavby. Kontrolních dnů se může zúčastnit kdokoliv, kdo potřebuje vyřešit své technické, nebo organizační záležitosti související se stavbou.

V ulicích, kde je již uloženo kanalizační potrubí, bylo zahájeno osazování domácích čerpacích stanic. Majitelé dotčených nemovitostí budou kontaktováni prováděcí firmou a následně seznámeni se způsobem provádění prací (termín, zajištění vstupu, stavebnětechnické záležitosti a pod.). Kontaktní osobou je pan Brych tel. 603 259 351.

 

 


4.6.2019

 

 

 

 


27.5.2019

Dílčí harmonogram provádění prací ČOV a kanalizace Vrátkov

 


19 5.2019

Informace k obavám z případného zápachu z ČOV:

Dopis dodavateli technologie ČOV:

Dobrý den, v obci Vrátkov jsme zahájili stavbu kanalizace a ČOV. Projektantka navrhla technologii – 2x kontejnerová nádrž BC 150 EO. ČOV je umístěná přibližně 90 m od nejbližších rodinných domů. Obyvatelé mají obavy z případného zápachu z ČOV. Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou jejich obavy oprávněné?

Odpověď:

Dobrý den pane starosto, jak uvádí projektová dokumentace, ČOV je umístěna v souladu s TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení min. 50 m od zástavby. ČOV je navržena jako mechanicko biologická čistírna pracující na aerobním principu (to znamená za trvalého přístupu vzduchu pomocí dmychadel). Zápach může vznikat v prostoru česlovny, kde budou zachycovány shrabky na stíraném sítu, padat budou do popelnice. Strojovna mechanického předčištění je ale v uzavřené budově, není otevřená, zápach se bude hromadit uvnitř, v budově je ale nucené větrání. Stejně tak musí splňovat hygienickou normu hluku. Hluk je generován dmychadly, které by měly být opatřeny protihlukovým krytem. Vlastní biologický reaktor je zastřešen zastropením, max. budou instalovány ve stropě odvětrávací komínky. Tato část nesmí být dlouho bez přístupu vzduchu, jinak dochází ke kolapsu a následnému zahnití a následnému zapáchání. V běžném provozu se tak nestane, dodávka vzduchu bude řízena automaticky. Přesto všechno je ČOV zakrytována, takže případný zápach bude eliminován. Tady bych se nebál. I kdyby C0V byla posunuta např. o 100m a dále, tak by se přesto mohl zápach, kdyby byl nějaký generován, šířit větrem vanoucím směrem na obec. Jako největší riziko vidím odvětráním z provozní budovy-česlovny. Do objektu COV lze instalovat fotokatalytickou oxidaci, která by zápach v česlovně eliminovala. Toto řešení je ale ekonomicky náročné, investice kolem 0,7-1 mil Kč, což je pro takto velikou COV nadstandart. Možná by se vešlo přímo do česlovny při posunu příčky a zmenšení prostoru dmychárny. Skladba ČOV je navržena standartním způsobem-mechanické předčištění-biologfické čištění-dočištění na sítu. Produkce shrabků bude vždy, zde máte ale tlakový systém, znečištění tak bude rozemleté. Tlakový systém kanalizace funguje bez přístupu vzduchu, voda je agresivní způsobující korozi betonu, i nerez materiálu, více zapáchá, pouze na výusti z kanalizace, dále v COV nehraje roli. Posílám odpověď takto písemně, v případě dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem Ing. Miloš Kočárník Manažer pro klíčové projekty – SZ, SV a střední Čechy Specialista pro mechanické předčištění, technolog


Závěr:

ČOV vč. jejího umístění je navržena v souladu s platnými předpisy. Z přiloženého vyjádření Ing. Kočárníka vyplývá, že pokud ČOV pracuje správně, tak nezapáchá. Všechny technologické části jsou zakryty, nebo instalovány v uzevřeném prostoru. Největší riziko zápachu vzniká v prostoru česlovny. Tento prostor je však uzavřený, splašky budou rozmlety čerpadly umístěnými v jednotlivých domovních čerpacích stanicích, takže množství shrabků na česlech bude minimální a tím i potřeba česla odkrývat a shrabky odstraňovat. Případně se tak bude dít jen krátkodobě.

Během územního a stavebního řízení neměl Vodoprávní úřad, ani jiný dotčený orgán, ani nikdo z obyvatel obce připomínky k jejímu umístění. Pokud bychom nyní žádali o změnu stavby před jejím dokončením, znamenalo by to několikaměsíční zdržení výstavby ČOV, tím i ohrožení termínu dokončení celé akce a jejího financování.

Pokud bychom uvažovali o posunutí ČOV, jednalo by se cca o 150 m (vzhledem k trase vedlejší vodoteče). Znamenalo by to prodloužení příjezdové cesty a tím i o navýšení nákladů odhadem o 300.000,- Kč. Dále bychom měli ČOV v místě kde dochází k rozlití vod v případě přívalových dešťů a tím by hrozilo zaplavení a poškození ČOV.

Pokud někdo s tímto závěrem nesouhlasí, prosím o jeho připomínky na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (konec května 2019). Je to poslední možnost, jak umístění ČOV změnit. Dle informace od dodavatelské firmy budou práce na ČOV zahájeny na přelomu června a července 2019.

V. Pažout, starosta

 


13 5. 2019
Pokud chcete nahlédnout do projektové dokumentace, najdete ji zde

 


2. 5. 2019
Na Středočeský kraj jsme podali žádost o dotaci na kofinancování akce Kanalizace a ČOV Vrátkov ve výši 1.216.000,- Kč.

2. 5. 2019
Odesláno oznámení o zahájení prací na Archeologický ústav AV ČR.

2. 5. 2019

 Zemní stroj na řízené protlaky připravený k činnosti

29. 4. 2019
Z Ministerstva zemědělství jsme obdrželi dokument Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, takže můžeme čerpat peníze.

26. 4. 2019
Odesláno oznámení o zahájení prací na inspektorát bezpečnosti práce.

25. 4. 2019
Uskutečnil se „nultý“ kontrolní den stavby za účasti představitelů obce, dodavatelské firmy a technického dozoru. Probírali jsme termín zahájení stavby a s tím spojené první úkoly.

 


Na co se nejčastěji ptáte v hospodě:

Kdy budou kanalizaci dělat přímo před mým domem, kdy mě budou zřizovat přípojku?

Dle informace od dodavatele stavby budou práce v současné době probíhat ve dvou směrech. V Paloučkách bude probíhat realizace odtokového potrubí z plánované čističky a v obci bude protlakem ukládáno potrubí kanalizačních řadů od „Lesíka“ k mostku na Tismice. Protlak bude potom pokračovat „Ke Kruháku“ a dále ulicí „K Lesu“ (RD Doležalovi, Susovi, Moravec). Od června začnou realizovat jednotlivé přípojky k rodinným domům (tam kde již bude uloženo potrubí v ulici).

Dodavatele stavby požádáme o přesnější harmonogram.


Bude nějak omezen přístup k mé nemovitosti?

V některých lokalitách ano. S dodavatelem stavby bylo domluveno, že na to budete včas upozorněni a omezení bude jen na nejnutnější dobu.


Co si budu muset v rámci přípojky zajistit a zaplatit sám(a)? Co mě zajistí a zaplatí obec?

Obec zaplatí a zajistí dodávku a osazení domovní čerpací stanice a její napojení na hlavní řad v ulici. Majitel nemovitosti si na své náklady zajistí napojení kanalizačního potrubí z nemovitosti do domovní čerpací stanice a přívod elektrické energie k rozvaděči domovní čerpací stanice.


Kolik budu v budoucnu platit za likvidaci splašků?

Elekrickou energii spotřebovanou provozem domovní čerpací stanice si bude hradit majitel nemovitosti sám. Servis a provoz domovní čerpací stanice bude zajišťovat obec sama, nebo prostřednictvím provozovatele. To se promítne do výše stočného. O jakou se bude jednat částku zatím nevíme. V prvních letech provozu se bude pravděpodobně odvíjet od výše stočného v okolních obcích, později dle skutečných nákladů na provoz.

 


21. 4. 2019
Na co se nejčastěji ptáte v hospodě:

Proč jsme zvolili tlakovou kanalizaci?
• Vrátkov je geograficky nejednotný, obsahuje lokality gravitačně neodkanalizovatelné. Dolejší Vrátkov (průchod přes křižovatku na Tismice), ulice Za Pilou (vyspádování směrem na Č. Brod), všechny domy na stráni směrem do Zahrad. Tyto lokality by bylo nutné stejně přečerpávat.
• Problém s odkanalizováním jednotlivých domů. Tlaková kanalizace umožní odkanalizování všech domů bez ohledu na jejich výškové umístění a vzdálenost od přilehlé komunikace.
• Administrativní důvody. Tlaková kanalizace znamená možnost napojit maximální počet obyvatel, za stejných podmínek.


20.4.2019  

 

 

 

Vytýčení trasy potrubí pro odtok vyčištěných vod „V Paloučkách“
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Václav Pažout

 


20. 4. 2019
Základní údaje kanalizace a ČOV Vrátkov:

Rozsah: 4963 m potrubí + stavba čistírny odpadních vod
Předpokládaný počet připojených nemovitostí: 113
Investor: Obec Vrátkov
Projektant: Ing. Liběna Knapová, Čelákovice
Dodavatel stavby: VPK Suchý, s.r.o., Zásmuky
Stavební dozor: VODOS Kolín, s.r.o., Ing. Martin Soudek
Termín zahájení: květen 2019
Termín dokončení: do 1 roku od termínu zahájení
Cena za dílo: 27.345.766,- Kč + DPH
Z toho dotace Ministerstva zemědělství: 18.244.000,- Kč bez DPH.
Zbývající částku bude hradit obec z vlastních zdrojů, případně z dotace Středočeského kraje.
 


18.4.2019

Dodavatel firma VPK Suchý zahajuje přípravné práce pro realizaci stavby

 


3.4.2019

 

Obec Vrátkov obdržela z Ministerstva zemědělství informaci o schválení dotace na stavbu ČOV a kanalizace ve výši 75% z celkových uznatelných nákladů, tj. částku 18,244 mil. Kč.