obecní úřad > zastupitelstvo

 

Zastupitelstvo obce Vrátkov má 7 členů

Zastupitelstvo

Starosta

Pažout Václav, Ing.

1. místostarosta

Benešovská Monika

2. místostarosta

Hlavničková Jana, Ing.

Člen zastupitelstva

Bursa Jan

Člen zastupitelstva

Mulicová Andrea, DiS.

Člen zastupitelstva

Rejzek Jakub, Bc., MBA, LL.M.

Člen zastupitelstva

Rišlink Jiří

Finanční výbor

Předseda

Mulicová Andrea, DiS.

Člen

Leszcynska Silva

Člen

Rišlink Jiří

Kontrolní výbor

Předseda

Rejzek Jakub, Bc., MBA, LL.M.

Člen

Bursa Jan

Člen

Eibichová Iva

 

Představení zastupitelů - kdo jsme

Starosta - Ing. Václav Pažout

(r. nar. 1967), vystudoval Gymnázium v Českém Brodě, České vysoké učení technické v Praze - obor ekonomika a řízení stavebnictví, na VUT v Brně absolvoval postgraduální studium pro odhady nemovitostí. Pracoval v realizačních stavebních firmách, v současné době je zaměstnán ve společnosti České Radiokomunikace a.s. jako specialista pro správu nemovitostí. Od roku 1994 je členem zastupitelstva obce, od roku 1998 působí ve funkci starosty. Ve Vrátkově žije s přestávkou od roku 1967.

Zastupitelka, 1. místostarostka - Monika Benešovská

(r. nar. 1962), vystudovala Střední průmyslovou školu dopravy, pracuje jako účetní ve firmách ZP Tismice, s.r.o. a Jatky Tismice, s.r.o. Od roku 1994 je členka zastupitelstva, místostarostka, hlavní účetní a správce rozpočtu obce. Ve Vrátkově žije od roku 1988.

Zastupitelka, 2. místostarostka – Ing. Jana Hlavničková

(r. nar. 1985), vystudovala Gymnázium v Českém Brodě a Českou zemědělskou univerzitu v Praze - obor zootechnik. Pracuje jako plemenářský zootechnik ve firmě Inplem s.r.o. Od roku 2022 je členkou zastupitelstva. Ve Vrátkově žije od roku 1985.

Zastupitelka - Andrea Mulicová, DiS.

(r. nar. 1980), vystudovala Střední školu v Českém Brodě Liblicích – obor ekonomika zemědělství a výživy a VOŠ sociálně právní v Praze – obor sociální práce. Pracuje jako referent - účetní ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Od roku 2010 je členka zastupitelstva. Ve Vrátkově žije od roku 1980.

Zastupitel - Jan Bursa

(r. nar. 1985), vystudoval Střední průmyslovou školu V Kutné Hoře – obor Počítačové systémy, pracuje jako OSVČ v oboru elektro a slaboproudých rozvodů. Od roku 2018 je člen zastupitelstva. Ve Vrátkově žije od roku 2009.

Zastupitel - Jiří Rišlink

(r. nar. 1978), vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou - obor el.technik. Pracuje jako servisní technik ve firmě SCS Servis s.r.o. - bezpečnostní řídící systémy pro jeřáby, bagry a nakladače. Od roku 2014 je člen zastupitelstva. Ve Vrátkově žije od roku 1978.

Zastupitel – Bc. Jakub Rejzek, MBA., LL.M

(r. nar. 1978), vystudoval Střední technickou školu v Motole - obor elektronické řízení a sítě, VŠ Univerzita Jana Amose Komenského v Praze - obor právo v podnikání a veřejné správě a absolvoval manažerské studium, kde získal profesní tituly MBA a LL.M. Pracuje jako OSVČ v oblasti telekomunikací a vysokorychlostního internetu. Od roku 2020 působí jako zastupitel Středočeského kraje. Od roku 2022 je člen zastupitelstva. Ve Vrátkově žije od roku 2016.

 

Jednací řád zastupitelstva obce Vrátkov

Zastupitelstvo obce Vrátkov (dále jen zastupitelstvo) schválilo dle § 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, tento jednací řád :

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva obce Vrátkov upravuje přípravu a průběh zasedání, přijímání usnesení a zabezpečování jejich plnění.
2. Pokud není tímto jednacím řádem, jiným předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce upraven postup zasedání, rozhoduje o něm předsedající.

Článek II
Základní ustanovení

1. Zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán samosprávy obce, rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
2. Vykonává působnost vymezenou v ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 si může vyhradit další pravomoci. K vyhrazení dalších pravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.

Článek III
Svolání zasedání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo se schází na pracovních setkání. Pracovní setkání zastupitelstva obce jsou neveřejná. Pracovní setkání slouží k seznámení se se složitými problémy , u kterých je potřebná podrobnější příprava členů zastupitelstva obce k věcně správnému rozhodování. Na pracovních setkáních nesmí být členové zastupitelstva obce jakýmkoliv způsobem zavazováni k rozhodnutí, přijímána žádná usnesení.
2. Minimálně 1 x za 3 měsíce se zastupitelstvo obce sejde na veřejném zasedání.
3. Veřejné zasedání svolává starosta obce.
4. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva obce. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti.
5. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce informuje starosta nejpozději 7 dnů před jednáním zastupitelstva obce a to na úřední desce.

Článek IV
Příprava zasedání zastupitelstva

1. Zasedání zastupitelstva připravuje starosta obce v součinnosti s výbory zastupitelstva, dalšími členy zastupitelstva, ve spolupráci s orgány a třetími osobami, jichž se projednávaná věc týká nebo mohou přispět ke kvalitní přípravě a projednání věci.
2. Materiály na veřejné zasedání předkládá starosta zastupitelstvu obce na pracovních jednáních.Materiály jsou pouze návrhy a mají pouze pracovní charakter. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

Článek V
Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1. Členové jsou povinni se zasedání zúčastňovat (§ 83 odst.1 zákona o obcích), případně se předem omluvit s uvedením důvodu.
2. V případě, že se na jednání nedostaví nadpoloviční většina členů zastupitelstva je jednání odloženo a náhradní zasedání se koná do 21 dnů.
3. Člen zastupitelstva je povinen před projednáním v zastupitelstvu sdělit skutečnost, která by nasvědčovala střetu zájmu jeho osoby nebo osoby blízké v projednávané záležitosti (§ 83 odst.2 zákona o obcích)

Článek VI
Program jednání

1. Program jednání navrhuje starosta obce.
2. Na jednání zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Předsedající sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení – o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
3. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory.
4. Občané mohou své písemné návrhy na projednání podávat prostřednictvím obecního úřadu nebo členů zastupitelstva obce.
5. Požádá-li o to člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nebude-li vyhověno, musí být navrhovateli sděleny důvody nezařazení návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.
6. Předkládané materiály musí být zpracované tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a zodpovědně rozhodnout.

Článek VII.
Průběh jednání zastupitelstva obce


1. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce (dále jen předsedající).
2. Předsedající řídí hlasování, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá toho, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
3. V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva obce, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, jmenuje 2 členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a zda byly proti němu podány námitky.
4. Zápis proti němuž nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání vyložen k nahlédnutí.
6. Bod jednání zařazený na pořad schůze uvede zpravidla navrhovatel.
7. Po vystoupení navrhovatele zahájí předsedající rozpravu.
8. Členové zastupitelstva obce mohou v rozpravě podávat k základnímu návrhu návrhy. Předsedající nebo navrhovatel mohou požádat toho, kdo podává návrh, aby svůj návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně.
9. Navrhovatel má právo na závěrečné slovo v rozpravě.
10. Předsedající musí umožnit přítomným občanům vyjádřit se k projednávanému bodu. Vystoupení občana nesmí přesáhnout 2 minuty, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.
11. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout.
12. Ruší-li někdo z přítomných zasedání, může být předsedajícím vykázán z jednací místnosti.
13. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. V případě, že nikdo ze zastupitelů nevznese proti ukončení rozpravy námitku, dojde k ukončení rozpravy. V případě námitek proti ukončení rozpravy se o návrhu na její ukončení hlasuje bez rozpravy.

Článek VIII.
Příprava usnesení zastupitelstva obce

1. Usnesení se přijímá na závěr každého bodu jednání.
2. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti starostovi a dalším členům zastupitelstva obce, radě obce a výborům zastupitelstva.
3. Usnesení musí obsahově a věcně odpovídat výsledkům jednání a musí být v souladu s právním řádem ČR. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a konkrétní odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

Článek IX.
Hlasování, usnesení zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
3. O podaných protinávrzích (nebo doplňujících návrzích) se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li protinávrh (doplňující návrh) přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje. Není-li protinávrh přijat, hlasuje se o původním předloženém návrhu.
4. V případě, že se při jednání zastupitelstva obce projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo obce rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.
5. Ke každému bodu jednání přijímá zastupitelstvo obce usnesení, o kterém hlasuje. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o formě rozhodne zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky pro návrh, nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.
6. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro předložený návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
7. Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta a místostarosta.
8. Usnesení zastupitelstva obce se zveřejňuje na úřední desce obecního úřadu a způsobem v místě obvyklým, pokud není ze zákona stanovena jiná forma zveřejnění.

Článek X.
Péče o nerušený průběh jednání zastupitelstva obce

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací místnosti.
2. Překročí-li řečník stanovený časový limit, nebo nemluví-li k věci, může mu předsedající se zdůvodněním odejmout slovo.

Článek XI.
Přerušení zasedání zastupitelstva obce

1. Předsedající prohlásí zasedání za přerušené, klesne-li počet členů zastupitelstva obce na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu.
2. Zasedání může být přerušeno také rozhodnutím členů zastupitelstva obce nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání.
3. V těchto případech se koná náhradní zasedání do 15 dnů.

Článek XII.
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

1. Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Článek XIII.
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá pracovník obecního úřadu.
2. Zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.
3. V zápisu z jednání zastupitelstva obce se uvádí:
a) den a místo jednání
b) hodina zahájení a ukončení
c) doba přerušení
d) jména určených ověřovatelů zápisu
e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
f) počet přítomných občanů a hostů (případně jejich jména)
g) program jednání
h) průběh rozpravy
i) podané návrhy
j) výsledek hlasování – uvedou se jména zastupitelů, kteří hlasovali PRO, PROTI, ZDRŽELI SE
k) podané dotazy a návrhy
l) schválené znění usnesení (jako příloha)
m) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.
4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta, určení ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Zápis je uložen na obecním úřadě.
5. O případných námitkách člena Zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Článek XIV.
Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva obce

1. Kontrolu plnění přijatých usnesení provádí zastupitelstvo obce, starosta informuje následující zasedání zastupitelstva obce.
2. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor nejméně dvakrát ročně, zprávu předkládá na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu zastupitelstva obce schvaluje zastupitelstvo obce.
2. Ruší se Jednací řád zastupitelstva obce Vrátkov ze dne 25.6.2007
3. Jednací řád zastupitelstva obce Vrátkov nabývá účinnosti 9.9.2013.


 

ing. V. Pažout, starosta                                                             M. Benešovská, 1. místostarosta