úřední deska > vyhlášky OÚ Vrátkov

22.5.2023

OZV 1/2023 obce Vrátkov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 


 7.12.2022

Vyhláška 1/2022 o místním poplatku - odpady

 


29.11.2021

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - neplatí

 


15.7.2020

Obecně závazná vyhláška obce Vrátkov č. 1/2020,
kterou se stanovuje úhrada stočného ve dvousložkové formě

 


10.12.2019

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2019
Příloha č. 2 k OZV č. 2/2019

 


25.9.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

 


Směrnice č. 1/ 2016
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 


26.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

»Vyhláška

 


11.2.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

»Vyhláška

 


19.1.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

»Vyhláška

 


10.2.2014

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Vrátkov

»Veřejná vyhláška
»Územní plán
»Odůvodnění územního plánu
»Územní plán obce Vrátkov
»Hlavní výkres
»Koordinační výkres
»Doprava
»Širší vztahy
»Veřejně prospěšné stavby
»Zábory
»Základní členění

 


25.7.2013

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - Územní plán obce Vrátkov

>>Vyhláška ZDE

>>Podrobnosti

 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY s t a n o v u j e  místní úpravu provozu na místní komunikaci Dolejší Vrátkov ve Vrátkově

>>Vyhláška ZDE

 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012, KTERÝM SE STANOVÍ ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

>>Příloha - kopie úředně ověřené katastrální mapy

 


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRÁTKOV č. 1/2005,

kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku